Lionsclub Maarn-Maarsbergen

Privacyverklaring

Een actieve club met ruim 30 leden, die zich sinds 1981 inzetten om te helpen waar dat nodig is. Door acties om geld voor goede doelen in te zamelen, of door zelf de handen uit de mouwen te steken.

De eerste Lionsclubs ontstonden in 1917 in de Verenigde Staten. Daar wordt de term Lions wel gezien als een acroniem van:

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

Contributies

Elke Lion betaalt jaarlijks contributie aan zijn/haar club.

De contributies zorgen ervoor dat de organisatiekosten van de Lions uit eigen middelen worden betaald, zodat de kosten die voor goede doelen gemaakt worden niet ten koste gaan van de opbrengsten voor het goede doel.

Zoveel leden hebben we in Maarn nog niet...

Privacyverklaring Lionsclub Maarn-Maarsbergen

Lionsclub Maarn-Maarsbergen Lionsclub Maarn-Maarsbergen, gevestigd aan Beeklaan 29 3951 EV Maarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://maarnmaarsbergen.lions.nl/

Beeklaan 29 3951 EV Maarn

Telefooon: (+31) 343 41 40 49

Mr. G.P. van den Hurk is de Functionaris Gegevensbescherming van Lionsclub Maarn-Maarsbergen

Hij is te bereiken via maarn.maarsbergen@lions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lionsclub Maarn-Maarsbergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze club of de Vriendenkring, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Namen en geboortejaren kinderen

- Naam en verjaardag partner

- Gegevens werkgever en functie/beroep

- Hobby’s

- Lijst met contactgegevens van het Lionslid via een app (via MD 110; dit betreft uitsluitend de leden)

- Foto’s van leden en vrienden voor het jaarboekje en foto’s van activiteiten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maarn.maarsbergen@lions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lionsclub Maarn-Maarsbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Mogelijk maken van de vriendschappelijke contacten binnen en met de club en haar leden

- Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie en/of uitnodigingen

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om als vereniging te kunnen functioneren

- Uitgifte van een jaarboekje ter verbetering onderlinge contacten tussen leden en vrienden

- Registratie van clubleden in de landelijke administratie van MD 110 (Lolas, Lions Online Administratiesysteem

- Registratie van clubleden in de administratie van Lionsclubs International

Geautomatiseerde besluitvorming

Lionsclub Maarn-Maarsbergen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lionsclub Maarn-Maarsbergen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lionsclub Maarn-Maarsbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Naam en adresgegevens: Permanent, tot aan een verzoek tot verwijdering

Reden: Contact houden met elkaar en vastlegging clubhistorie

Overige personalia: Zo lang de persoon direct of indirect betrokken is bij de club

Reden: Registratie van lidmaatschapsgegevens t.b.v. lidmaatschap van club of Vriendenkringl

Delen van persoonsgegevens met derden

Lionsclub Maarn-Maarsbergen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lionsclub Maarn-Maarsbergen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lionsclub Maarn-Maarsbergen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lionsclub Maarn-Maarsbergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maarn.maarsbergen@lions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lionsclub Maarn-Maarsbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lionsclub Maarn-Maarsbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris of via maarn.maarsbergen@lions.nl